Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en egen retning og videreutdanning innen fysioterapifaget. Det er en helhetlig tilnærming til ulike kroppslige og psykiske plager, hvor vi ser på sammenhenger mellom symptomer og kroppslige reaksjons- / spenningsmønstre, og hvordan disse kan henge sammen med hvordan vi har det følelsesmessig og hvilke erfaringer vi har med oss.

Når livet setter seg i kroppen

Vi snakker om at livet "setter seg" i kroppen. Hva betyr det? Hva er det som setter seg, og hvordan? Både gode og vonde erfaringer setter på ulike måter kroppslige spor. Traumatiske eller overveldende hendelser kan føre til at vi stivner i uforløste kamp- eller fluktimpulser, eller at vi kopler ut kontakt med kroppen. Det som kan ha vært en hensiktsmessig reaksjon i en gitt situasjon, kan over tid bli stående som reaksjonsmønstre som skaper symptomer eller begrensninger -  det er som om kroppen ikke har forstått at faren er over.

Se for deg gutten som søker trøst etter å ha opplevd noe skremmende. Forskjellen mellom den kroppslige responsen; om han blir møtt med en trygg favn hvor det gis rom for å reagere og hvor han blir møtt med støtte og forståelse - eller om han blir møtt med latterliggjøring eller kjeft. Jenta som kommer løpende i glede og stolthet; om hun blir møtt med speiling og gjenklang - eller av et voksent, frakoplet steinansikt. Som en engangshendelse gjør det kanskje ikke skade, men dersom dette er gjentakende mønstre, kan det sitte igjen i form av kroppslige og følelsesmessige forsvar, lenge etter at hendelsene skjedde. Kroppen blir plagsom, og livet blir fattigere - fordi følelser og kroppslig opplevelse kontrolleres eller spaltes bort fra bevisstheten.

For hvem?

Psykomotorisk fysioterapi kan egne seg for ulike typer plager og lidelser. Kroppslige symptomer som anspenthet, smerter, ubehag knyttet til pust, svimmelhet, angstfornemmelser, opplevelse av å mangle kontakt med egen kropp  - og ulike typer psykiske eller sammensatte lidelser, kan alle være utgangspunkt for psykomotorisk fysioterapi. Sentralt er også at du er nysgjerrig på å forstå bakenforliggende årsaker til symptomene, da behandlingen tar sikte på endring gjennom bevisstgjøring.

Hvordan jobber jeg?

I undersøkelse og behandling veksler vi mellom samtale / refleksjon, aktive øvelser og massasje / berøring. Målet er å skape økt bevissthet og forståelse for kroppslige spenningsmønstre, som igjen legger grunnlaget for å utforske muligheter for endring. På sikt vil dette kunne føre til reduserte symptomer og økt fortrolighet med egen kropp og med egne følelser.